ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ


ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση και φυσικά την υλοποίηση της ίδιας της εγκατάστασης. Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από τη διαμόρφωση των χώρων του υποσταθμού βάσει της μελέτης και της ισχύουσας νομοθεσίας, την κατασκευή και εγκατάσταση των πεδίων χαμηλής και μέσης τάσης, την εγκατάσταση του Μ/Σ έως και την καλωδίωση και τους απαιτούμενους αυτοματισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ.
Προτιμώνται σε περιπτώσεις με περιορισμένο χώρο εγκατάστασης.
Για την προστασία τους από υπερφόρτωση απαιτείται η παρακολούθηση της θερμοκρασίας του χώρου και των τυλιγμάτων του ΜΣ με θερμίστορ και τη λειτουργία κατάλληλου αυτοματισμού ψύξης και ειδοποίησης.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ.
Η εγκατάσταση τέτοιων ΜΣ είναι πιο πολύπλοκη, καθώς απαιτούν την κατασκευή ελαιολεκάνης, για την συγκέντρωση του λαδιού σε περίπτωση διαρροής.
Για την προστασία των ΜΣ ελαίου από υπερφόρτωση απαιτείται η παρακολούθηση της θερμοκρασίας (μέσω θερμομέτρου-θερμοστάτη) του λαδιού και του χώρου εγκατάστασης. Επιπλέον πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του λαδιού του ΜΣ και η ύπαρξη αερίων (μέσω ηλεκτρονόμου Buchholz). Οι έλεγχοι αυτοί προϋποθέτουν και τη λειτουργία κατάλληλου αυτοματισμού για την ψύξη και την τηλε-ειδοποίηση.