ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ


Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Μετά την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων ή ακόμα και σε παλιότερες εγκαταστάσεις σας, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την συντήρηση των μηχανημάτων και του όλου συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του και η μέγιστη δυνατή διάρκειά του στο χρόνο.

Θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία γενική, προληπτική ετήσια συντήρηση του Υποσταθμού Μ.Τ. κατά την οποία θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

• Καθαρισμός της Κυψέλης Μ.Τ., έλεγχος συσφίξεων και λιπάνσεις.
• Καθαρισμός του Μ/Σ.
• Καθαρισμός όλων των Πεδίων χαμηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου πυκνωτών σύσφηξη επαφών-κλεμών.
• Έλεγχος θερμοκρασίας λαδιού Μ/Σ και ρυθμίσεων δεικτών ηλεκτρικού θερμομέτρου –buholz.
• Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων.
• Έλεγχος ύπαρξης διαρροής λαδιού Μ/Σ.
• Έλεγχος στάθμης λαδιού Μ/Σ.
• Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ..
• Έλεγχος κυψέλης Μέσης Τάσης – ασφαλειοαποζεύκτη – γειωτή.
• Έλεγχος καλωδίων Μ.Τ.
• Έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου.
• Έλεγχος ανάγκης δειγματοληψία λαδιού (προαιρετική).
• Έλεγχος γειώσεων ουδετέρου και μεταλλικών μερών Μ/Σ.
• Έλεγχος φωτισμού χώρων Υ/Σ.
• Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.
• Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητα, γάντια)
του κτηρίου.